Trehytte, 5.–7. trinn (gammel versjon)

Nå kan du utfordre elevene til å bygge sine egne trehytter innendørs. Innenfor klare kreative rammer skal deltakerne spesialdesigne og bygge en mini-trehytte til en bestemt bruker og formål .

Elevene skal kunne

 • arbeide kreativt med materialer, teknikker og verktøy
 • fortelle hva en prototype er og designe en prototype

Naturfag

 • utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av deler som virker sammen.
 • designe og lage et produkt basert på brukerbehov
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

Kunst og håndverk

 • bruke ulike teknikker, elektriske verktøy og håndverktøy i reparasjon, bearbeidelse og sammenføyninger av harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte 
 • undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk
 • bygge og eksperimentere med stabile konstruksjoner 
 • bruke ulike digitale verktøy til å planlegge, dokumentere og presentere prosesser og produkter 
 • bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing
 • designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt

Introduksjon til opplegget

Dette undervisningsopplegget gir elevene trening i å jobbe kreativt, skapende og tverrfaglig med kunst og håndverk og naturfag. Aktivitetene i undervisningsopplegget skal utfordre elevene i å bruke kreativ metoder for å designe og bygge en trehytte i ulike materialer. 

Før gjennomføring

Utstyr dere trenger
Før dere setter i gang med dette opplegget må du sørge for at dere har utstyret som trengs:

  • datamaskin eller nettbrett med tilgang til internett.
  • utstyrsliste for prototyping: pdf | docx

Skriv ut disse kortene dobbeltsidig og på kortsiden:

Brukerkort, kort for design og utforming og materialkort legges i en boks som hver gruppe trekker av.

Hver gruppe på tre elever skal ha utdelt ett virkemiddelkort. To grupper deler ett sett med idegenererende spørsmålskort.

Det er laget en PowerPoint-presentasjon til opplegget som du kan velge om du vil bruke. Presentasjonen viser bilder og annen informasjon, og er i tillegg ment som en støtte for at du skal kunne frigjøre deg mer fra nettsiden. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom presentasjonen i forkant.

Elevene skal bruke en trestamme som base til trehytta. Til dette formålet kan avsagde grener fra trær benyttes, gjerne med variasjon i lengder, mengde blader, kvister og typer trær. Som base for å holde grenene stående som trær kan du la elevene selv finne på løsninger (f.eks. pappesker e.l.) slik som dette:

Det er også mulig å lage en base bestående av en treplate og en stang som grenen kan festes til med teip eller tau. På den måten kan det gjenbrukes. 

En annen metode er å feste grenene direkte til en treplate slik som her: 

I videoen over er trestammen ca. 15 cm høy, og satt fast i en fot som er rektangulær 10 cm x 10 cm. Bor hull til bunnen av stammen i sokkelen, ev. skru den fast gjennom 5 mm hull du borer i foten.

Trærne kan gjøres klare i forkant av lærer eller man kan la elevene få være med på alt fra innsanking av grener til festing i trebaser.

Gjennomføring

Opplegget består av ti deler:

Ispinnebygging: Elevene deles i grupper på tre–fire elever (de skal være i de samme gruppene under hele undervisningsopplegget) og gis 14 ispinner og 3 cm med teip. Det telles ned til et starttidspunkt der elevene får fem minutter på seg til å bygge det høyeste tårnet de greier å lage ved hjelp av utstyret de har fått utdelt.

Presenter oppdraget for klassen ved å benytte PowerPoint-presentasjonen.

Oppdrag: Bygg, design og tilpass en trehytte til en stamme dere får utdelt.

Vis bildet av de ulike måtene å feste en trehytte på til elevene enten via presentasjonen på skjerm eller ved å skrive ut og dele ut til gruppene. Del ut et A3-ark og fargeblyanter eller tusjer til hver gruppe. Legg brukerkort, kort for design og utforming, og materialkort i en boks. La hver gruppe trekke ett brukerkort, tre kort for design og utforming, og tre materialkort. Alle kortene kan brukes til å idèmyldre for å komme frem til en hytte de ønsker å bygge. Elevene kan søke etter inspirasjon i bøker eller på internett for å få idéer til hytta si.

Hver gruppe skal lage en felles skisse av sin idé til hytte på A3-arket sitt. Denne trenger de for å kunne presentere til andre i neste fase.

Tips til lærer

 • Dersom noen av gruppene står fast kan de få lov til å trekke nye kort.

Sett to og to grupper sammen. Be gruppene stille idégenererende spørsmål til hverandre. La en gruppe starte med å stille den andre gruppa spørsmål fra hver bunke. Deretter bytter de, Spørsmålene skal hjelpe elevene i arbeidet med å skissere idèen videre etterpå. Presiser at idéen skal bygges som modell senere.

Be gruppene videreutvikle idèen ved at de bearbeider tilbakemeldingene fra spørsmålsrunden og tegner videre på skissen sin.

Du kan forklare bruken av virkemiddelkortene ved å vise til eksempelet i bildet under. Kortene brukes for å få elevene til å videreutvikle idéene sine.

Hver gruppe får ett virkemiddelkort. Hvert gruppemedlem skal deretter forandre utgangsskissen til gruppa ved å endre på ett eller flere av virkemidlene form, antall, plassering og størrelse.

Hver gruppe tar utgangspunkt i skissen som er tegnet i fellesskap. Videre trekker hver gruppe ett kort og gruppemedlemmene tegner sitt individuelle forslag til løsning på utfordringen på kortet. Elevene trenger bare 10–15 minutter på denne øvelsen. Poenget er å utfordre elevene til å se på hvordan endring av virkemidlene form, antall, plassering og størrelse endrer utseendet og ikke minst funksjonen på det de har designet. Det er viktig å huske at kortene er ment som hjelp for elevene å utvikle idéene sine, her finnes det ingen fasitsvar.

Når elevene har tegnet sitt forslag til løsning, presenterer de skissen sin for de andre på gruppa og reflekterer rundt hvordan dette endrer funksjon på det de designer. De kan se på om noen av forslagene/idéene kan slås sammen for å gjøre idéen enda bedre.

Tips til læreren

 • Metoden kan også benyttes hvis elevene jobber individuelt. Da kan de trekke ett kort og jobbe frem endring av idé ved hjelp av dette. Deretter trekker de nytt kort som de bruker for å gjøre ytterligere endringer på idéen sin. Det finnes sikkert andre artige måter å bruke dem på også. Prøv deg frem.

Gruppen må bli enige om den beste løsningen basert på de skissene som er tegnet og tegne en endelig skisse dersom de ønsker å kombinere forslag fra to eller flere av skissene som foreligger. Denne skissen blir utgangspunktet når gruppene skal bygge en modell.

Til selve modellbyggingen må du finne frem materialene som skal brukes og legge det frem på et bord. La det være opp til elevene å velge hvilke tilgjengelige materialer de ønsker å bygge modellen sin av, men presiser at de skal bruke materialer som ligner på de virkelige materialene der de kan.

Forslag til kravspesifikasjoner til modellen:

 • Hytta skal ikke være større enn 20 cm (bredde) x 20 cm (lengde) x 15 cm (høyde).
 • Taket skal være tett.
 • Hytta skal ha tette, men gjennomsiktige vinduer.
 • Hytta skal ha lemmer/skodder til å åpne tilfelle storm.
 • Hytta skal ha luke i gulv i tilfelle elvakuering.

Når modellen er ferdig bygget, skal elevene presentere et scenario hvor oppfinnelsen er i bruk.

De skal presentere:

 • hvilke kort de valgte i fase 3
 • skissene de har tegnet og hvordan prosessen har vært
 • hvordan hytta er tilpasset brukeren
 • hvordan de har løst utfordringen med å tilpasse hytta til trestammen