Bildesign

Elevene får utforske krefter og energioverføring på en kreativ og skapende måte.

Hvem skaper og designer klassens stiligste bil som også triller lengst? Her kreves det en del utforskning, prøving og feiling.

 • utføre kreativt arbeid med materialer, teknikker og verktøy
 • beskrive energiomdanningen som skjer fra du slipper kulen til bilen stopper
 • forklare hvilke egenskaper ved designet som gjør at bilen ruller lengst
 • beskrive noen materialers egenskaper

NATURFAG 

 • gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på

KJERNEELEMENTER NATURFAG 

 • elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori.

KUNST OG HÅNDVERK

 • utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk.

KJERNEELEMENTER KUNST OG HÅNDVERK

 • Elevene skal utvikle forståelse for materialers egenskaper, funksjonalitet og uttrykk gjennom eget skapende arbeid.

Introduksjon til opplegget

Dette undervisningsopplegget gir elevene trening i å jobbe skapende og tverrfaglig med kunst og håndverk og naturfag. Elevene designer og bygger en bil med melkekartong som utgangspunkt og korker som hjul. De trekker tema og spesifikke krav til utforming av bilen sin, og får utforske materialers egenskaper og energiomdanning mens de bygger og tester. Til slutt skal de konkurrere om hvilke bil som ruller lengst, og presentere sine tanker om hvordan designet påvirket hvor langt bilen trillet. Bilen dyttes i gang av en kule som elevene triller ned et skråplan, og undervisningen gir et godt grunnlag for diskusjon om energi senere.

Før gjennomføring

Utstyr per elevpar:

 • 1 melkekartong 
 • minst 4 melkekartongkorker 
 • limpistol 
 • En stor klinkekule (her kan flere elevpar dele på samme kule)
 • Skråplan (her kan flere elevpar dele på samme skråplan)
 • 4-5 blomsterpinner 
 • 4-5 sugerør

I tillegg trengs det diverse byggematerialer som for eksempel:

 • ispinner
 • blomsterpinner eller lignende
 • kutteverktøy (saks / tapetkniv / tang / liten sag)
 • papp
 • hyssing
 • tape
 • kartong
 • Aluminiumsfolie 

Det er laget en presentasjon til opplegget som du kan velge om du vil bruke. Presentasjonen viser bilder og annen informasjon, og er i tillegg ment som en støtte for at du skal kunne frigjøre deg mer fra nettsiden. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom presentasjonen i forkant, denne kan også brukes dirkete med elevene.

Tips

 • Kortene bør lastes ned til word, og så printes på langside for å få det riktig.

Gjennomføring

Opplegget består av seks deler

Elevene utfordres til å lage en kulebane. I grupper på 4-6 stykker må de finne den lureste måten å få kula til å nå bakken raskest mulig. Alle holder en bit av banen, og kula må innom alle på veien og ikke falle ut av banen. Da må gruppen starte igjen. 

Lærer: Forklarer aktiviteten og velger starthøyde.

Elever: Gruppene trener i ca 5 min, så skal alle gruppe gjøre det samtidig. 

Tips: Kulebane er et eksempel på et skråplan.

 

Hensikt: Introdusere temaet og oppdraget.

Lærer: Lærer kan bruke den ferdige powerpointen for å introdusere temaet og oppdraget. Her vil elevene se to korte filmer om energi og design, og se eksempler der design har “ødelagt” funksjonen til biler. Så skal elevene diskutere hvilke energioverganger vi har når en kule triller ned et skråplan og skyver i gang en bil, og hvordan masse og høyde påvirker stillingsenergien.

Deretter introduserer lærer oppdraget:

 • Gruppene skal designe og bygge den stiligste bilen som ruller lengst                                                     

Bilen skal dyttes i gang av en kule som triller ned et skråplan. Skråplanet og kulen er lik for alle. Gruppene kan teste bilen så ofte og mye de vil i byggeperioden, men hver gruppe får kun ett forsøk i selve konkurransen, og kun denne lengden er gjeldene.

Kravspesifikasjoner:

 • Bilen skal bygges av en 1L-melkekartong og hjulsett av blomsterpinner, sugerør og melkekartongkorker som limes sammen.
 • Temakortet må følges og sier noe om hvordan bilen skal se ut.
 • Utformingskortet bestemmer om noe ekstra må med i designet.
 • Materialer og antall hjul er opp til hver gruppe. 

Tips

 • For å sette igang de kreative prosessene er det lurt at lærer har satt utstyret eleven kan bruke godt synlig. 

Hensikt: Elevene starter tankeprosessen på hvordan bilen deres skal se ut. 

Lærer: Lærer gjør klar Temakort, Utformingskort, ark og blyant til skisselaging. 

Elever: Elevene jobber i grupper på to. Gruppene trekker et Temakort og et Uformingskort. De diskuterer hvordan bilen skal utformes for å passe til kortene, og tegner en skisse av bilen.

Hensikt: Gruppene møtes for å få tilbakemelding på designet til bilen sin.

Lærer: Setter sammen to og to grupper. Ber dem presentere kortene de trakk, skissen sin og fortelle hvilke valg de har tatt for at bilen skal rulle langt. Gruppene gir hverandre tilbakemelding:

 • To stjerner (to gode valg den andre gruppen har tatt)
 • Et ønske (forslag om endring)


Elever: To grupper møtes, forklarer ideen sin gjennom å bruke skissen og gir tilbakemeldinger til hverandre. 

Hensikt: Elevene videreutvikler skissen sin basert på tilbakemeldingene. De starter å bygge bilen, tester den på skråplanet,  diskuterer, justerer og bygger videre, tester igjen, osv. Det er viktig at elevene tester ofte slik at de erfarer hvordan designet påvirker hvor langt bilen triller. 

Lærer: Setter i gang elevene, er tilgjengelig for elevene og styrer tida. 

Elever: Videreutvikler skissen sin, limer hjulsett, bygger bilen og tester den underveis. 

Tips: 

 • Det er viktig at elevene tester ofte slik at de erfarer hvordan designet påvirker hvor langt bilen triller. 
 • Her kan lærer gå rundt å be elevene forklare valgene de tar for å få bilen til å rulle lengst mulig.

 

Elevene får kun ett forsøk til å kjøre bilen og måler hvor langt den trillet. Bilen som triller lengst, vinner konkurransen. Gruppene skal så diskutere designet og presentere tanker om bilen sin.

Lærer: Styrer når gruppene skal kjøre bilen sin og driver diskusjonen om design etterpå.

Elever: Tester bilen og noterer lengden den trillet. Gruppene diskuterer hvordan designet har påvirket hvor langt bilen trillet, og presenterer svaret sitt for klassen.

TIps

 • Lærer velger selv presentasjonsformen. Her kan elevene presentere for klassen, levere inn en refleksjonsoppgave, grupper presenterer for hverandre, eller at lærer holder skjult hvor langt bilene rullet og elevene skal gjette hvilke biler som rullet lengst ved å studere designet på bilene, osv. 
 • Det er viktig å være tydelig på at elevene kun får ett forsøk i konkurransen. Dette er for å gjøre det rettferdig, og unngå at alle vil prøve en gang til.

 

Etter forsøket kan klassen diskutere energibevaringen- og omdanningen, fra den kjemiske energien lagret i maten du spiste, arbeidet du gjorde da du løftet kula, overgangen stillingsenergi til bevegelsesenergi i kula, overføringen til bilen og “energitapet” langs hele veien.

 

Forsøket kan utvides til at elevene tester flere kuler med ulik vekt og/eller slipper dem fra ulike høyder på skråplanet. Da kan elevene diskutere hva som påvirker stilling- og bevegelsesenergi, regne på det og bruke dette til å diskutere energiregnskapet.

 

Lærer kan velge om bilene skal vektes slik at det blir større forskjell mellom dem. Da kan man f.eks. bruke lodd eller brødposer med sand/grus. Elevene kan også lage bilene i andre materialer, f.eks. lodde biler på metallsløyden, snekre dem på tresløyden osv.