Internett fanger, 8.–10. trinn

Elevene blir kjent med de viktigste elementene til internett og hvordan de virker sammen som et system. 

Gjennom opplegget skal elevene lage en modell av internett og bruke den til å lage en bevisstgjøringsfilm om fordeler og ulemper ved internett. 

Elevene skal kunne:

 • Gjøre rede for hvilke elementer systemet internett består av og hvordan disse elementene virker sammen.
 • Reflektere rundt hvordan internett bidar til løsninger, men også skaper utfordringer.
 • Bruke en selvlaget modell av internett til å forklare hvordan internett virker, og vurdere styrker og begrensninger ved egen modell.
 • Programmere micro:bit til å utveksle informasjon ved bruk av radiosending
 • Vurdere i hvor stor grad ulike visuelle virkemidler representerer ulike elementer i internett

Etter 10. trinn:

Naturfag

 • bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellens styrker og begrensninger.
 • utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker

Kunst og håndverk:

 • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter
 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess

Kjerneelementer:

 • Teknologi
 • Praksiser og tenkemåter

Introduksjon til opplegget

Internett er en viktig og stor del av hverdagen til mange. Vi deler og sender meldinger, bilder, videoer, penger og mye annet over internett.  I dette opplegget skal elevene bli kjent med de ulike elementene av internett, lage en modell av internett som system og gjøre rede for modellens styrker og begrensninger. Elevene skal bruke modellen i en film som tar for seg fordeler og ulemper ved internett.

Aktivitetene i opplegget er svært varierte og inneholder blant annet lesing, tegning, programmering med micro:bit, diskusjoner og rollespill. Hele prosessen fra læringsaktiviteter til laging av modell og film skal dokumenteres. Dette kan brukes som hjelpemiddel i en vurderingssituasjon om temaet.

Før gjennomføring

Utstyr per elevpar:

 • 3 micro:biter med batteripakker
 • pc/nettbrett

I tillegg trengs det diverse byggematerialer som for eksempel:

 • ispinner
 • blomsterpinner eller lignende
 • kutteverktøy (saks / tapetkniv / tang / liten sag)
 • metalltråd
 • papp
 • plastelina
 • hyssing
 • tape
 • kartong
 • hobbykuler

Det er laget en presentasjon til opplegget som du kan velge om du vil bruke. Presentasjonen viser bilder og annen informasjon, og er i tillegg ment som en støtte for at du skal kunne frigjøre deg mer fra nettsiden. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom presentasjonen i forkant.

Gjennomføring

Opplegget består av åtte deler:

Hensikt: Elevene reflekterer rundt sin egen aktivitet på internett på en engasjerende måte.

Lærer: Organiserer aktiviteten og viser utsagnene i powerpointen. Eksempel på utsagn er: «sendt en snap» og «lastet ned en spilleliste på Spotify». Tips til gjennomføring står i powerpointen.

Elever: Tar stilling til hvert utsagn og avgjør om det stemmer eller ikke for en selv.

Hensikt: Elevene bruker forkunnskaper de har om internett til  å sette i gang tankeprosessen rundt hvordan internett fungerer.

Elever: Elevene jobber sammen i par. Hvert par velger et av utsagnene fra starteren. De skal tegne og forklare hverandre hva som skjer når de f.eks sender en snap, eller gjør et googlesøk. 

Tips:

 • Her kan lærer sette sammen to og to par som skal forklare tegningen for hverandre.

Oppdrag:  Lag en modell som viser hvordan internett fungerer og bruk denne modellen i en bevisstgjøringskampanje. Kampanjen skal få frem hvilke fordeler og ulemper/begrensninger som finnes med internett.

Kravspesifikasjonene til modellen kommer senere i opplegget.

Tips:

 • Underveis i opplegget skal elevene bygge modellen og dokumentere egen læring underveis. Dette skal de bruke når de til slutt skal lage en film (bevisstgjøringskampanjen) hvor de bruker modellen til å formidle det de har lært.
 • Elevene kan bruke dokumentasjonsmappen de lager underveis som hjelpemiddel i en vurderingssituasjon.

Hensikt: Elevene skal få kjennskap til de sju viktigste elementene internett består av.

Denne økten består av sju ulike læringsaktiviteter, og de bør komme i rekkefølge. For hver aktivitet lærer elevene noe nytt om internett og de lager et element de kan ta med inn i modellen. De skal også dokumentere sin egen læring for hver aktivitet. Mal dokumentasjon finner du her.

Lærer: Forklarer elevene gangen i elevaktivitetene og printer ut instruksene for hver aktivitet eller sørger for at elevene får de digitalt (instruksene for stasjonene finnes som slides i presentasjonen).  Viktig at alt byggeutstyr til modellen er tilgjengelig for elevene slik at de kan lage de ulike elementene som skal være de ulike delene av internett i modellen.

Aktivitet 1-3: Disse tre kan gjennomføres som stasjonsundervisning, og kan skje parallelt. Elevene gjør ferdig en stasjon og rulleres til neste. Disse trenger ikke å skje i rekkefølge.

Stasjon 1: Slide 7 i ppt
Stasjon 2: slide8-12 i ppt
Stasjon 3: Slide 13-14 i ppt

Aktivitet 4: Samle klassen og gjennomfør denne aktiviteten i fellesskap. Dette er en lærerstyrt aktivitet. Slide 15 i ppt.

Aktivitet 5: Elevene jobber i par og gjennomfører aktiviteten. Dette er en elevaktivitet. Slide 16 i ppt.

Aktivitet 6: Samle klassen og gjennomfør denne aktiviteten i fellesskap. Dette er en lærerstyrt aktivitet.  Slide 17-20 i ppt

Aktivitet 7: Elevene jobber i par og gjennomfører aktiviteten. Dette er en elevaktivitet. Slide 21 i ppt.

Tips!

 • Dokumentasjonen elevene gjør underveis kan de bruke senere når de skal løse oppdraget.
  Mil til dokumentasjonsmappe
 • Lærer bør ha tenkt ut hvordan elevene skal oppbervare det de lager fra time til time.

Hensikt: Å minne om oppdrag, informere om kravspesifikasjonen til modellen og bevisstgjøre hvilke valg de må ta gjennom byggeprosessen.

Lærer: Gir Informasjon om oppdraget og kravspesifikasjonen.  

Oppdrag: Lag en modell av hvordan internett fungerer og bruk denne modellen i en bevisstgjøringskampanje om hvilke fordeler og ulemper/begrensninger som finnes med internett.

Kravspesifikasjon: 
modellen skal innholde:

 • elementer som representerer: kabler, rutere og servere, tråløse signaler, område uten dekning, adresseliste for WiFi og 4G
 • de ulike elementene skal ha navn og korte forklaringer til funkjon
 • en fremstilling av hvordan bilder, mail og meldinger sendes over internett.

Hensikt: Elevene skal sette sammen de ulike elementene de har bygget gjennom læringsaktivitetene. Fokusere på hvordan de ulike elementene fungerer sammen som ett system.

Lærer: Sørger for at elevene har alt de trenger til byggingen og støtter elevene i byggeprosessen.

Elever: Bygger modellen.

Tips:

 • Be elevene lage små skilt til modellen som viser navn og funksjon til de ulike elementene.
 • Oppfordre elevene til å bruke notater i dokumentasjonsmappen sin.
 • Minne elevene om at de skal bruke modellen når de skal lage film om internett.

Hensikt: Elevene skal vurdere styrker og begrensninger ved egen modell.

Elever: Trekker kort og stiller hverandre spørsmål om modellen.

Refleksjonskort

Tips!

 • Elevene skal gjøre denne type eveluering individuelt i en sluttvurdering, det er derfor lurt at elevene noterer underveis i denne aktiviteten.

Hensikt: Elevene skal bruke det de har lært om internett og modellen sin til å lage en film med barn og unge som målgruppe. Filmen skal vise hvordan internett fungerer og skal trekke frem fordeler og ulemper/begrensninger ved internett.

Hensikt: Elevene leverer en reflekterende tekst der de forklarer styrker og svakheter ved internettmodellen. Her kan de bruke dokumentasjonen de har gjort underveis i prosjektet som hjelpemiddel.

Tips!

 • Her kan man koble på norsklæreren og fokusere på argumenterende tekst.