På eventyr i insektenes hemmelige verden

Insekter er en stor og variert dyregruppe, men hvordan ser ditt drømmeinsekt ut? Har det øyne som lyser, ører på tentaklene, to par vinger, hoppebein eller pels på ryggen?

I dette opplegget skal elevene bygge sitt eget fantasiinsekt og lære om hvordan insekter er tilpasset miljøet de lever i.


Læringsmål

Eleven skal kunne:

 • Forklare hva som kjenntegner et insekt
 • Gi eksempler  på hvilke insekter du finner på ulike områder og hvorfor de lever akkurat der
 • Forklare hva som menes med en tilpasning
 • Gi eksempler på egenskaper hos insekter som gjør det tilpasset miljøet det lever i
 • Velge hensiktsmessige materialer for å visualisere tanker og ideer

Kompetansemål (fagfornyelsen)

Kunst og håndverk

Etter 4. trinn:

 • gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter
 • vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling

Naturfag

Etter 4. trinn: 

 • Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
 • utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre

Introduksjon til opplegget

I dette opplegget skal elevene få strekke på de kreative musklene, mens de finner opp sine helt egne insekter. De lærer om mangfoldet blant insektene og hvordan de er tilpasset ulike miljøer. Elevene skal bruke materialer som er tilgjengelig i læringsverkstedet til å bygge sine egne insekter. De vil få veiledninger i form av kort som beskriver noen av egenskapene eller kroppsdelene til insektet, men står i stor grad fritt til å tenke seg frem til en helt ny art. Elevene skal  presentere sitt insekt og få frem hvilke tilpasninger det har, og hvorfor det er viktig med disse.  F.eks. :  Hvor det lever? Hvor stort det er? Om det har noen spesielle egenskaper? Om det truet? osv.
 Læreren deler så ut en utfordring i form av et miljøkort som beskriver en endring i miljøet. Kanskje blir det varmere, våtere, eller kaldere? Nå må elevene re-designe insektet sitt for å tilpasse det til det nye miljøet. 

Før gjennomføring

Utstyr dere trenger

Plastelina/Modelleire/trolldeig
Ispinner
Piperensere
Detaljer som øyne o.l.
Leireverktøy
Kongler

Støttemateriell for gjennomføringen

Det er laget en presentasjon til opplegget som du kan velge om du vil bruke. Presentasjonen viser bilder og annen informasjon, og er i tillegg ment som en støtte for at du skal kunne frigjøre deg mer fra nettsiden. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom presentasjonen i forkant.

 • Presentasjon til opplegget: PowerPoint | Google presentasjon
 • Kroppskort
 • Endringskort/miljøkort 

Gjennomføring

Opplegget består av 8 deler:


Starter: Insektjakt

Elevene skal  på insektjakt i nærområdet, skolegården eller i klasserommet. Hvem klarer å finne flest insekter, og finne ut hva de kalles?

Hensikt: Aktiviteten skal gi elevene et inntrykk av hvordan insekter lever i naturen. At de lever på forskjellige plasser og kan være vanskelige å oppdage.

Utendørs

Lærer: Ber elevene samle insekter i f.eks syltetøysglass eller yoghurtbegere, og notere ned hvor de fant insektene. Elevene kan bruke f.eks et  insektsatlass for å prøve å identifisere hvilke insekter de har funnet.  

Elever: Samler insekter i beholdere , og tar bilder av insektene i sitt levested. Tilbake i klasserommet ser elevene nærmere på antall bein, vinger , følehorn osv på insektene for å identifisere de. 

Lenke til insektsatlas https://www.naturfag.no/binfil/download2.php?tid=2112430

Innendørs

Lærer: Gjemmer bilder eller figurer av insekter rundt omkring i klasserommet. Kan godt bruke bilder fra insektsatlasset.

Elever: Elevene skal lete rundt etter insekter og samle så mange som mulig på ti minutter. De skal prøve å huske hvor de fant insektene

Introduksjon

Hensikt:  Introdusere den enorme variasjonen av insekter, og at de er tilpasset sitt leveområde.

Lærer: Fører en samtale med klassen om hva som er særegent med insekter og og at de har egenskaper som gjør de tilpasset miljøet de lever i.  Ber elevene komme med eksempler på insekter, gjerne navn på insekter fra insektjakten, og skriver de opp på tavla.

Elever: Lytter og bidrar med eksempler på insekter de kjenner til, og hvor man kan finne disse. 

Presentasjon av oppdrag – Bygg et insekt

Oppdrag: Bygg ditt eget fantasiinsekt med spesielle egenskaper tilpasset miljøet det lever i.

 •  Elevene må finne på hvor insektet bor, hva det spiser og hva navnet på arten er. 
 • Eleven skal bygge insektet med deler og egenskaper som gjør det tilpasset miljøet det lever i
 • Det hører også med et insektspass til aktiviteten. Det kan brukes for å gi elevene en oversikt over egenskapene til insektet de lager.

Lærer: Presenterer oppdraget og deler ut kort som viser hvilke deler elevene må ha med for å kunne kalle det et insekt. 

Elever: Elevene lytter og snakker seg imellom om hvordan deres insekt skal se ut, hvilke egenskaper insektet skal ha, og hvilke materialer de trenger for å bygge insektet

Tips: Få elevene til å gjenfortelle hva de skal gjøre. På den måten så får du som lærer konkret tilbakemelding på hva elevene har fått med seg 

 

Skap et fantasiinsekt

Hensikt: Elevene skal bruke det de kan om insekter til å skape sitt eget fantasiinsekt.

Lærer:  Tilrettelegger slik at alle elevene får de materialene de trenger for å skape sitt fantasiinsekt. 

Elever: Bygger insektene sine og bruker kortene  som støtte. De fyller ut insektspasset underveis for å holde oversikt over egenskapene.

Elevpresentasjon

Hensikt:  Presentere sitt insekt og få frem hvilke tilpasninger det har, og hvorfor det er viktig med disse.  

Lærer: Peker ut rekkefølgen på de som skal presentere.

Elever: Elevene forteller klassen hva insektet heter, hvor det bor, hva det spiser, størrelse, og andre morsomme fakta om insektet de har bygget. De skal også få frem hvorfor egenskapene til insektet gjør at de er tilpasset miljøet det elever i. 

Rød boble: Hva er en miljøending?

Hensikt: Elevene introduseres for hvordan livet på jorden har tilpasset seg forskjellige klimaer, habitater og økosystemer.

Insektet skal tilpasses en miljøendring

Hensikt: Miljøet der insektet bor endrer seg. Elevene skal finne ut hvordan insektet må tilpasses for å overleve i det nye miljøet

Lærer: Lar elevene trekke kort med bilde av et habitat/miljø som er nytt for insektet deres (trekker de miljøet der insektet allerede bor i så får de trekke på nytt). Ber elevene ta bilder av inseketet før og etter endring slik at de kan sammenlikne.

Elever: Skal gjøre endringer på det eksisterende fantasiinsketet som de mener er nødvendig for at insektet skal ha det bra i det nye miljøet. De kan oppdatere insektetspasset eller fylle ut et nytt. 

Refleksjon rundt endringene som er gjort med insektet

Hensikt: Elevene skal reflektere rundt sine egne endringer og endringene andre grupper har gjort med insektet sitt 

Lærer: Setter to og to grupper sammen og ber de se på hverandes før og etter bilder av insektet. 

Elever: Skal finne fem endinger som er gjort med den andre gruppas insekt.  De skal så forklare/begrunne hvorfor de har gjort de fem endringene som den andre gruppa har funnet med sitt eget insekt. De skal forklare hvordan disse endinger gjør insektet så godt tilpasset til å overleve i det nye miljøet

Utstillg av insektene

Hensikt: Elevene skal stolt vise frem sitt produkt

Lærer: Organiserer utstilling.

Elever: Elevene stiller ut fantasiinsket sitt. Før og etter bildene og insektspasset kan også være med.