På eventyr i insektenes hemmelige verden

 

Insekter er en stor og variert dyregruppe, men hvordan ser ditt drømmeinsekt ut? Har det øyne som lyser, ører på tentaklene og to par vinger, eller pels på ryggen, hoppebein og sugemunn?

Eleven skal kunne:

 • beskrive organismers miljøtilpasning gjennom å eksperimentere med materialer, teknikker og verktøy
 • reflektere over hvordan organismers miljø styrer evolusjon og økosystemenes sammensetning

Kunst og håndverk

Etter 4. trinn:

 • bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte
 • prøve ut ulike ideer og muligheter i gjenbruksmaterialer og formidle til andre hvordan man i egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø
 • gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter

Naturfag

Etter 4. trinn: 

 • Undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • Sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
 • Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
 • Gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

Introduksjon til opplegget

Elevene skal gjennom denne aktiviteten få forståelse for hvordan organismene på planeten vår har utviklet seg gjennom millioner av år, og hvorfor vi finner bestemte organismer i bestemte miljøer. De vil også bli introdusert for noen av hypotesene for hvorfor arter dør ut, utfordringer med raske klimaendringer, samt viktigheten av bærekraftig bruk av ressursene på planeten. Dette skal de få gjøre gjennom samarbeid og kreativ bruk av modelleire. Elevene skal bygge sine egne insekter gjennom å søke inspirasjon fra naturen, samt utforske og bruke forskjellige materialer i utviklingen. Sammen  må elevene bruke forståelsen for hvorfor insekter bor på forskjellige plasser i sin egen idéutvikling, deretter blir de utfordret til å teste sine egne problemløsningsegenskaper  ved at de må gjøre en endring i modellen i lys av ny informasjon.

Før gjennomføring

 • Post-it lapper
 • Blyant
 • Bunke med interiørblader 
 • Tomme pappesker (ca. 20×20 cm)
 • Byggematerialer (se boble 5) 
 • Micro:bit 
 • LEDlys 
 • Ledninger 

Det er laget en presentasjon til opplegget som du kan velge om du vil bruke. Presentasjonen viser bilder og annen informasjon, og er i tillegg ment som en støtte for at du skal kunne frigjøre deg mer fra nettsiden. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom presentasjonen i forkant.

 • Presentasjon til opplegget: PowerPoint | Google presentasjon

 

 

Gjennomføring

Opplegget består av 6 deler:

Hensikt: Elevene hektes på gjennom en motiverende starter-aktivitet.

Lærer: Ber elevene tenke på karakterer fra barnebok, barne-tv eller en barnesang og skrive de ned på hver sin Post-it lapp uten at medelev ser hva som skrives. Eleven skal så få instrukser for å spille kortskalle (Feste Post-it lapp med karakter på panna til medelev. Den som har lappen i panna stiller ja/nei spørsmål for finne hvilken karakter medeleven har skrevet på lappen. Bytt rolle). Be elevene henge alle lappene på tavla når der ferdige med å spille. Her kan lærer også bidra med lapper som skal henges opp på tavla.

Elev: Skriver ned forskjellige karakterer på Post-it lapper og snur lappene slik at medelev ikke kan se. Trekker lapper fra hverandres bunke og spiller kortskalle. Fester alle lappene på tavla når de er ferdige med å spille.

Hensikt: Forberede elevene på hva opplegget går ut på.

 

Oppdrag:

 • Designe og lage et rom til en bestemt bruker.
 • Lage modell av karakteren som er brukeren av rommet.
 • De som ser utstillingen skal gjette hvem som bor der og plassere karakteren inn i rommet.

Kravspesifikasjon:

 • Rommet (pappeske) skal være møblert og ha minst to lamper.
 • Må ha en vegg med tapet, veggmaleri eller kunst som gjenspeiler brukeren (hint for de som skal gjette)
 • Modell av karakter skal være proporsjonal i størrelse i forhold til rommet.

 

Hensikt: Komme opp med ideer for hvordan rommet til valgt karakter skal se ut.

Lærer: Ber elevene trekke lapper fra tavle med bind for øynene, og to romkort.

Elever: Trekker kort og ide myldrer i par om hvilken karakter og hvilket rom de vil designe.  Eleven kan notere ned stikkord eller lage skisse for ideen.

Tips til lærer:

 • Hvis en elevgruppe ikke kommer på noe, gi de mulighet til å bytte ut en av karakterene.
 • Denne økten bør ikke være for lang, den er kun for at elevene skal ha med seg noen ideer inn i designfasen.

Hensikt: Elevene skal bli kjent med hva moodboard er og hvordan dette kan brukes i planlegging av design av et rom til en bestemt bruker. 
Lærer: Forklarer hva et moodboard er, viser eksempler og hvordan et moodboard er brukt til å designe et rom. 
Elevene: Lytter og stiller spørsmål.

Tips til lærer:

 • Hvis elevene står fast, be de hjelpe og spørre hverandre.

Hensikt: Elevene skal bruke det de forbinder med karakteren de trakk til å lage et moodboard til rommet de skal designe. 

Lærer: Legger frem interiørbladene som elevene kan klippe ut inspirasjon fra, henge opp liste over tilgjengelige materialer, legge frem materialerprøver som elevene kan inkludere i sitt moodboard. Minne elevene om at de også skal lage en liten modell av karakteren de designer rommet til. (Legg inn link til utstyrsliste) 
Elevene: Lager moodboard og modell av karakteren de trakk. 

Tips til lærer:

  • Legg inn en liten pause der elevene kan gå til hverandre for å se på hverandres moodboard, på den måten kan de få inspirasjon og stjele ideer fra hverandre.
  • Gi elevene i lekse å samle materialer som de har lyst tilrå bruke til rommet de skal designe. 
  • Tips til figur: Bruk enkle materialer som papp, ark og plastelina slik at denne delen av prosessen ikke tar for lang tid. 

Hensikt: Elevene lager rom og setter sammen komponenter til rommet med stor grad ev elevfrihet. De skal løse utfordringen med størst mulig grad av selvstendighet.

Lærer: Starter med å gjenta kravspesifikasjon for rom. Inkluder krav for elektrisk krets og programmering dersom dette er inkludert i opplegget. Sett frem alt utstyret elevene har til rådighet. Veileder.

Elevene skal nå ha vært gjennom økt 1-9 (eller 10) av opplegget Elektrisitet fra naturfag.no

Tips: Her kan det være lurt å legge det elektriske anlegget (og evt krets med micro:bit) først også designe rommet eller omvendt.

Elev: Samarbeider to og to om å lage et rom.

Hensikt: Elevene viser frem produktene sine. De som ser utstillingen skal kunne plassere karakteren i rommet.

Elevene: Elevene forteller om prosessen ved bruk av moodboard og rommet. De kan vise til elementer fra moodboardet som de kan se og ikke se i det ferdige designet. I presentasjonen kan elevene forkusere på hvilke valg de har tatt og hva de har valgt bort.

 

 

 

Veksling av innhold