Rom for hvem, 5.–7.trinn

Design et rom for en kjent karakter fra en film, bok eller sang. Lær om elektrisitet og lek deg med lys, farger og programmering i designprosessen. Klarer de andre å gjette hvem som bor i rommet?

Dette er et stort og tidkrevende undervisningsopplegg, men det dekker mange kompetansemål både i kunst og håndverk og i naturfag, samtidig som det omhandler flere kjerneelementer fra de to fagene. 

Eleven skal kunne

 • koble enkle elektriske kretser
 • bruke programmering og sensorer sammen
 • bruke symboler for å uttrykke personlighet og kjennetegn ved en karakter
 • bruke moodboard som planleggingsverktøy i en designprosess

Kunst og håndverk

Etter 7. trinn:

 • bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk
 • designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt
 • bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing

Naturfag

Etter 7. trinn: 

 • utforske lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på brukerbehov
 • utforske elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk og samtale om hvordan vi utnytter elektrisk energi i dagliglivet

Etter 10.trinn:

 • utforske forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker
 • bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener
 • gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på

Introduksjon til opplegget

Dette undervisningsopplegget er et tverrfaglig prosjekt mellom kunst og håndverk og naturfag. Hvis hele opplegget blir for omfattende, er det mulig å kun gjennomføre den delen som omhandler design av rom.

Gjennom undervisningsopplegget skal elevene leke seg med lys, farger og ulike materialer for å designe et rom tilpasset en kjent karakter. De må også lære om elektrisitet, slik at de kan legge inn lamper i rommet. Opplegget kan også inkludere programmering med micro:bit som vil styre ulike komponenter i rommet. 

Oppdraget er at elevene skal designe og lyssette et rom til en bestemt bruker.

Vår anbefaling er at del 1–5 beskrevet nedenfor gjennomføres i kunst og håndverk, parallelt med at økt 1–9 i opplegget Elektrisitet fra naturfag.no gjennomføres i naturfag. Elevene bør være ferdig med elektrisitetsopplegget før de går videre med del 6.

Del 6 er bygging av rommet og lampene. Her anbefaler vi at fagene fordeler timene mellom seg slik at elevene jobber med bygging i begge fag.

Tips!

 • Det er mulig å gjennomføre opplegget kun i  kunst og håndverk, og bare følge instruksjonene under, uten å fokusere på å legge elektriske kretser i rommet og til lampene. 
 • Hvis du ønsker å inkludere programmering kan naturfag også gjennomføre økt 10 (alt. B) fra Elektrisitet.

Før gjennomføring

 • Post-it lapper
 • Blyant
 • Bunke med interiørblader 
 • Tomme pappesker (ca. 20×20 cm)
 • Byggematerialer (se boble 5 under gjennomføring nedenfor) 
 • Se utstyrsliste på naturfag.no: elektrisitet
 • Se utstyrtsliste for programmering: Økt 10 – med programmering

Det er laget en presentasjon til opplegget som du kan velge om du vil bruke. Presentasjonen viser bilder og annen informasjon, og er i tillegg ment som en støtte for at du skal kunne frigjøre deg mer fra nettsiden. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom presentasjonen i forkant.

 

Gjennomføring

Opplegget består av sju deler:

Hensikt: Elevene hektes på gjennom en motiverende starter-aktivitet.

Lærer: Ber elevene tenke på karakterer fra barnebok, barne-tv eller en barnesang og skrive de ned på hver sin Post-it lapp uten at medelev ser hva som skrives. Eleven skal spille kortskalle. Be elevene henge alle lappene på tavla når der ferdige med å spille. Her kan lærer også bidra med lapper som skal henges opp på tavla.

Elev: Skriver ned forskjellige karakterer på Post-it lapper og spiller kortskalle i par.

Hensikt: Forberede elevene på hva opplegget går ut på.

Oppdrag:

 • Designe og lage et rom til en bestemt bruker.
 • Lage modell av karakteren som er brukeren av rommet.
 • De som ser utstillingen skal gjette hvem som bor der og plassere karakteren inn i rommet.

Kravspesifikasjon:

 • Rommet (pappeske) skal være møblert og ha minst to lamper.
 • Må ha en vegg med tapet, veggmaleri eller kunst som gjenspeiler brukeren (hint for de som skal gjette)
 • Modell av karakter skal være proporsjonal i størrelse i forhold til rommet.

 

Tips! Utvidet kravspesifikasjon ligger i presentasjonen 

 

Hensikt: Komme opp med ideer for hvordan rommet til valgt karakter skal se ut.

Lærer: Ber elevene trekke lapper fra tavle med bind for øynene, og to romkort.

Elever: Trekker kort og ide myldrer i par om hvilken karakter og hvilket rom de vil designe.  Eleven kan notere ned stikkord eller lage skisse for ideen.

Tips til lærer:

 • Hvis en elevgruppe ikke kommer på noe, gi de mulighet til å bytte ut en av karakterene.
 • Denne økten bør ikke være for lang, den er kun for at elevene skal ha med seg noen ideer inn i designfasen.

Hensikt: Elevene skal bli kjent med hva moodboard er og hvordan dette kan brukes i planlegging av design av et rom til en bestemt bruker. 
Lærer: Forklarer hva et moodboard er, viser eksempler og hvordan et moodboard er brukt til å designe et rom. 
Elevene: Lytter og stiller spørsmål.

Tips til lærer:

 • Før timen kan det være nyttig at læreren selv prøver å lage et moodboard til en karakter. 
 • Eksempel og forklaring på moodboard ligger i presentasjonen.

Hensikt: Elevene skal bruke det de forbinder med karakteren de trakk til å lage et moodboard til rommet de skal designe. 

Lærer: Legger frem interiørbladene som elevene kan klippe ut inspirasjon fra, henge opp liste over tilgjengelige materialer, legge frem materialerprøver som elevene kan inkludere i sitt moodboard. Minne elevene om at de også skal lage en liten modell av karakteren de designer rommet til. (Legg inn link til utstyrsliste) 
Elevene: Lager moodboard og modell av karakteren de trakk. 

Tips til lærer:

  • Legg inn en liten pause der elevene kan gå til hverandre for å se på hverandres moodboard, på den måten kan de få inspirasjon og stjele ideer fra hverandre.
  • Gi elevene i lekse å samle materialer som de har lyst tilrå bruke til rommet de skal designe. 
  • Tips til figur: Bruk enkle materialer som papp, ark og plastelina slik at denne delen av prosessen ikke tar for lang tid. 
  • Hvis opplegget blir for omfattende kan det å lage figur droppes fra opplegget, og kun for eksempel printe ut et bilde av figuren. 

Hensikt: Elevene lager rom og setter sammen komponenter til rommet med stor grad ev elevfrihet. De skal løse utfordringen med størst mulig grad av selvstendighet.

Lærer: Starter med å gjenta kravspesifikasjon for rom. Inkluder krav for elektrisk krets og programmering dersom dette er inkludert i opplegget. Sett frem alt utstyret elevene har til rådighet. Veileder.

Elevene skal nå ha vært gjennom økt 1-9 (eller 10) av opplegget Elektrisitet fra naturfag.no

Elev: Samarbeider to og to om å lage et rom.

Tips:

 • Her kan det være lurt å legge det elektriske anlegget (og evt krets med micro:bit) først også designe rommet eller omvendt.
 • Instruksjon til hvordan å legge sjult elektrisk anlegg finnes presentasjonen. 
 • Her kan elevene velge å bruke et planleggingsskjema for å holde styr på planer og ideer til rommet. 

Hensikt: Elevene viser frem produktene sine. De som ser utstillingen skal kunne plassere karakteren i rommet.

Elevene: Elevene forteller om prosessen ved bruk av moodboard og rommet. De kan vise til elementer fra moodboardet som de kan se og ikke se i det ferdige designet. I presentasjonen kan elevene forkusere på hvilke valg de har tatt og hva de har valgt bort.